top of page

VOORWAARDEN:

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten

 

1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden van en overeenkomsten met High Impact Partners voor zover het de uitvoering van opdrachten betreft. Aan de algemene voorwaarden van de cliënt komt slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel prevaleren de onderhavige voorwaarden.

 

2 – Overeenkomst

De overeenkomst tussen partijen komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door cliënt ondertekende offerte door High Impact Partners wordt ontvangen.

 

3 – Grondslag offertes

Offertes van High Impact Partners zijn gebaseerd op de informatie die door de cliënt is verstrekt. De cliënt staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. High Impact Partners zal de te verrichten opdrachten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 

4 – Terbeschikkingstelling van informatie door de cliënt

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de cliënt tijdig alle documenten en gegevens die High Impact Partners nodig heeft. High Impact Partners mag uitvoering van de opdracht opschorten tot het moment dat cliënt aan diens verplichtingen onder dit artikel 4 heeft voldaan.

 

5 – Opdrachtuitvoering

High Impact Partners bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en zal waar mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen daaromtrent van cliënt. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de cliënt of door High Impact Partners geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

6 – Wijziging opdrachtuitvoeringsteam

High Impact Partners kan in overleg met de cliënt de samenstelling van het opdrachtuitvoeringsteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, dan wel in geval een of meerdere leden van het opdrachtuitvoeringsteam wegvalt of niet langer in staat is deel van het team te vormen. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet in gevaar brengen, noch de continuïteit van de opdracht.

 

7 – Aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

 

8 – Facturering en betaling

Het honorarium en de kosten, overeengekomen tussen partijen, worden maandelijks in rekening gebracht. Cliënt dient deze binnen 21 dagen na declaratiedatum te betalen. Na die vervaldag behoudt High Impact Partners zich het recht de wettelijke rente in rekening te brengen, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan High Impact Partners met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de cliënt in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (welke laatste gesteld worden op 15% van het te vorderen bedrag). Indien de overeenkomst werd aangegaan door meer dan één cliënt, zijn alle cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.

 

9 – Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De cliënt aanvaardt dat zowel de tijdsplanning als de uitvoeringskosten van de opdracht kunnen worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de cliënt, zal High Impact Partners de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de cliënt worden bevestigd die daarmee vanaf het moment van ontvangst van de bevestiging onderdeel van de overeenkomst zal vormen.

 

10 – Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die High Impact Philanthropy verkrijgt en de medewerking die wordt verleend door de cliënt. High Impact Partners staat dan ook niet in voor de eventueel in de overeenkomst opgenomen schatting van de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht, doch zal deze te allen tijde binnen een redelijke marge uitvoeren.

 

11 – Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt en wordt van kracht vanaf de 2e werkdag na ontvangst daarvan door de ontvangende partij. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de cliënt, heeft het bureau vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. High Impact Partners mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. High Impact Partners behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de cliënt onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit laatste extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

12 – Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, trajecten, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van High Impact Partners. Openbaarmaking of exploitatie kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van High Impact Partners die daaraan voorwaarden kan verbinden. De cliënt heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

13 – Vertrouwelijkheid

High Impact Partners is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de cliënt jegens derden, tenzij het noodzakelijk is ter inwinning van een deskundig oordeel van een derde. High Impact Partners zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de cliënt. De cliënt zal zonder voorafgaande toestemming van High Impact Partners aan derden geen mededeling doen over de aanpak van High Impact Partners, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar advies of onderzoeksresultaten en rapportage terzake ter beschikking stellen.

 

14 – Aansprakelijkheid

High Impact Partners is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die cliënt leidt als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het uitdrukkelijke en aanwijsbare gevolg zijn van het niet in acht nemen door High Impact Partners van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door bovenstaande tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat High Impact Partners heeft ontvangen in het kader van die opdracht verminderd met de direct gemaakte kosten ter zake van het geleverde, en met een maximum van € 15.000,-. Eventuele aanspraken van de cliënt in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de cliënt zijn rechten heeft verwerkt.

 

15 – Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

16 – Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

 

 

 

bottom of page